Kāzu filmēšanas pakalpojuma līgums

Vieta _________

Datums_______                              

Nr. 00/00/2023

 

Sandis Lazda, personas kods _______________, (turpmāk tekstā – Izpildītājs)  no vienas puses un _________________________________, personas kods__________________ , (turpmāk tekstā - Pasūtītājs) no otras puses, noslēdz šo pakalpojumu līgumu par sekojošo:

Līgavas vārds: _______________________________________

Līgavaiņa vārds: _______________________________________

Ceremonijas vieta: ______________________________________

Kāzu svinību vieta: ______________________________________

Fotogrāfs: ________________________________________

Pasākuma vadītājs//koordinators: ____________________________________

1.          Līguma priekšmets un apjoms

 

1.1. Izpildītājs apņemas veikt, bet Pasūtītājs apmaksāt Izpildītāja kāzu filmēšanu un safilmēto materiāla montāžu.

1.2. Kāzu filmēšana sākas (datums)______________(plkst.)_________ un beidzas (datums)______________ (plkst.) ________, ieskaitot pārbraucienu laiku un tamlīdzīgas situācijas, kad filmēšana nav iespējama vai nav nepieciešama;

1.3. Atlīdzība par Izpildītāja darbu tiek noteikta _______ EUR. Pasūtītājam vienojoties ar Izpildītāju, filmēšana var tikt uzsākta pirms vai turpināta pēc Līguma 1.2.punktā norādītā laika, maksa par Izpildītāja papildu darbu tiek noteikta 80 EUR stundā.

1.4. Kāzas norises diena tiek filmēta reportāžas stilā.

1.5. Izpildītājs veic safilmēto materiālu atlasi un apstrādi, kurā, atkarībā no nepieciešamības, ietilpst kadrējuma, ekspozīcijas, spilgtuma, krāsu, u.c. korekcija.

1.6. Pasūtījums uzskatāms par izpildītu, kad Izpildītājs, ne vēlāk kā 90 darba dienas pēc kāzu filmēšanas, nodod Pasūtītājam samontēto kāzu īsfilmu vai kāzu filmu.

 

2.Pasūtītāja tiesības un pienākumi

 

2.1. Pasūtītāja tiesības:

2.1.1. kāzu norises iemūžināšanai vienlaicīgi pieaicināt citu fotogrāfu un/vai video operatoru;

2.1.2. norādīt Izpildītājam vēlamos filmēšanas sižetus, vietas, priekšmetus un personas;

2.1.3. lūgt Izpildītājam palielināt pakalpojuma sniegšanas laiku un apjomu, vienojoties par papildus samaksu atbilstoši Līguma 1.3.punktam;

2.1.4 pasūtītājam ir tiesības lūgt Izpildītājam izmantot Pasūtītāja izvēlētu mūzikas skaņdarbu īsfilmas pavadījumam, taču šādā gadījumā - Pasūtītājam ir jānosūta Izpildītājam sarakstu ar vēlamajiem mūzikas skaņdarbiem ne vēlāk kā 7 dienas pirms svinību norises.

2.2. Pasūtītāja pienākumi:

2.2.1. ne vēlāk kā 7 dienas pirms kāzām nosūtīt Izpildītājam uz e-pastu kāzu norises plānu, tai skaitā norādot adresi un laiku, kur jāsāk filmēt, ka arī visas kāzu svinību laikā ieplānotas pieturvietas un to adreses;

2.2.2. ja Izpildītājs strādā pilnu dienu, nodrošināt Izpildītājam ēdināšanu vienlaicīgi ar kāzu viesiem

2.2.3. izmantojot Izpildītāja materiālu publicitātei, norādīt to autoru.

3.Izpildītāja tiesības un pienākumi

 

3.1. Izpildītāja tiesības:

3.1.1. nepieciešamības gadījumā pieaicināt asistentu;

3.1.2. izmantot Pasūtītāja safilmēto filmu pašreklāmai un konkursos;

3.1.3. pārtraukt pakalpojuma sniegšanu, par to brīdinot Pasūtītāju:

- klaji aizskarošas izturēšanās gadījumā pret Izpildītāju;

- Izpildītāja dzīvības vai veselības apdraudējuma vai apzināta filmēšanas tehnikas bojājuma, vai mēģinājuma bojāt tehniku gadījumā.

3.1.4 Izpildītājam ir tiesības samazināt sniedzamo pakalpojumu apjomu īpaši nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (lietus, putenis, vējš), nepiemērotu telpu gadījumā, kā arī ja faktiskais pasākums ir mazāks par 1.2. punktā norādīto.

3.2. Izpildītāja pienākumi:

3.2.1. filmēšanas laikā sniegt konsultācijas un ieteikumus kāzu dalībniekiem, lai nodrošinātu augstu pakalpojuma kvalitāti;

3.2.2 Izpildītājam ir pienākums nodrošināt pasūtījuma izpildei nepieciešamo rezerves tehniku sava darba veikšanai (otra kamera, gaismošanas elementi, nepieciešami objektīvi,atmiņas kartes, u.tml.).

3.2.3. gadījumā, ja Izpildītājs veselības stāvokļa vai nelaimes gadījuma dēļ, kas saistīts ar Video operatora vai viņa tuviniekiem, nevar sniegt pakalpojumu, izpildītājam jāsniedz palīdzība Pasūtītājam, lai tiktu nodrošināta cita līdzvērtīga video filmēšanas pakalpojumi, un jāatgriež Pasūtītājam saskaņā ar 4.2.punktu saņemtais rezervācijas maksājums.

4. Norēķinu kārtība

 

4.1. Atlīdzība par Izpildītāja izpildīto darbu tiek noteikta saskaņā ar Līguma 1.3.punktu. Ja Izpildītājs izmanto savu transportu, papildus jāmaksā EUR 25/100km. 

4.2. Līguma parakstīšanas brīdī skaidrā naudā vai 10 kalendāro dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, veicot naudas pārskaitījumu uz bankas kontu: __________________ A/S Swedbank. Pasūtītājs kāzu datuma rezervēšanai iemaksā Izpildītājam apmaksu 150 EUR apmērā. Izpildītājs tiek uzskatīts par rezervētu pasūtījuma veikšanai tikai pēc apmaksas saņemšanas. Ja apmaksa par kāzu datumu rezervēšanu netiek iemaksāts noteiktajā termiņā, Līgums zaudē spēku.

4.3. Atlikušo naudas summu, ieskaitot transporta izmaksas saskaņā ar 4.1. punktu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam kāzu dienas beigās.

4.4 Visas papildus izmaksas, kuras var tikt piemērotas Izpildītājam no citām iesaistītajām pusēm - caurlaides, atļaujas filmēt, ieejas maksas, kā arī maksas autostāvietas izmantošanu, jāsedz Pasūtītājam, pēc tam kad Izpildītājs uzrāda noteiktā pakalpojuma čeku vai maksājumu.

 

5. Līguma laušana

 

5.1. Gadījumā, ja Izpildītājs veselības stāvokļa vai nelaimes gadījuma, nevar sniegt pakalpojumu, tas nekavējoties paziņo par to Pasūtītājam, sniedz palīdzību cita līdzvērtīga Izpildītāja fatrašanā un atgriež saskaņā ar Līguma 4.2.punktu saņemto apmaksu par kāzu datuma rezervēšanu.

5.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs atsakās no Izpildītāja pakalpojumiem, tas nekavējoties paziņo par to Izpildītājam; Izpildītājs patur saskaņā ar Līguma 4.2. punktu Pasūtītāja iemaksāto apmaksu par kāzu datuma rezervēšanu.

 

6. Nepārvarama vara

 

6.1. Iestājoties nepārvaramās varas apstākļiem: dabas katastrofas, karadarbība, pandēmija, valsts varas izdotie likumi un lēmumi u.c., kas padara šajā Līgumā paredzēto saistību izpildi neiespējamu, Līgumslēdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par šī Līguma noteikumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi.

 

7. Pārējie noteikumi

 

7.1. Līgums ir sastādīts uz  3 (trijām) lappusēm, 2 (divos) eksemplāros, katram Līgumslēdzējam pa vienam eksemplāram.

7.2. Ar Līguma priekšmetu saistītos jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Līgumslēdzēji risina vienojoties, nepieciešamības gadījumā noformējot rakstveidā papildinājumus noslēgtajam Līgumam.

7.3.Pasūtītājs ir iepazinies ar Izpildītāja portfolio un neceļ pretenzijas pret Izpildītāju par sagaidāmo video saturu un apstrādes veidu un stilu pēc to nodošanas Pasūtītājam. Pasūtītājs apzinās, ka video filmēšanas pakalpojums šī Līguma ietvaros tiks sniegts atbilstoši Izpildītāja darba stilam un profesionālajam skatījumam, līdz ar to Izpildītājam ir tiesības izvēlēties video sižetus.

7.4. Parakstot šo līgumu, Pasūtītājs apliecina, ka viņa partneris (laulātais) ir iepazīstināts ar līguma saturu un piekrīt līguma nosacījumiem.

8. Pušu rekvizīti un paraksti:

Izpildītājs:                                                                              Pasūtītājs:

Sandis Lazda                                                                        Vārds, uzvārds:

e-pasts: sandislazda@gmail.com                                         e-pasts:

Tālrunis: +371 25414197                                                      Tālrunis:

 

___________________________                                              ___________________________

              Sandis Lazda                                                                             

Izmaiņas līgumā veiktas 02.20.22