Kāzu fotogrāfa pakalpojuma līgums

Vieta ______

Datums____       

Nr. 00/00/2023

 

Sandis Lazda, personas kods _______________, (turpmāk tekstā – Izpildītājs)  no vienas puses un _________________________________, personas kods__________________ , (turpmāk tekstā - Pasūtītājs) no otras puses, noslēdz šo pakalpojumu līgumu par sekojošo:

Līgavas vārds: _______________________________________

Līgavaiņa vārds: _______________________________________

Ceremonijas vieta: ______________________________________

Kāzu svinību vieta: ______________________________________

Video operators: _______________________________________

Pasākuma vadītājs/koordinators: _____________________________________

1.Līguma priekšmets un apjoms

 

1.1. Fotogrāfs apņemas veikt, bet Pasūtītājs apmaksāt Pasūtītāja kāzu fotografēšanu un safotografēto materiāla apstrādi.

1.2. Kāzu fotografēšana sākas (datums) ___________(plkst.) __________  un beidzas (datums) __________ (plkst.) _________ , ieskaitot pārbraucienu laiku un tamlīdzīgas situācijas, kad fotografēšana nav iespējama vai nav nepieciešama;

 

1.3. Atlīdzība par fotogrāfa darbu tiek noteikta _____ EUR neieskaitot transporta izdevumus.

Pasūtītājam vienojoties ar Fotogrāfu, fotografēšana var tikt uzsākta pirms vai turpināta pēc Līguma 1.2.punktā norādītā laika, maksa par Fotogrāfa papildu darbu tiek noteikta 70 EUR stundā.

1.4. Kāzas norises diena tiek fotografēta reportāžas stilā.

1.5. Fotogrāfs veic safotografēto materiālu atlasi un apstrādi, kurā, atkarībā no nepieciešamības, ietilpst kadrējuma, ekspozīcijas, spilgtuma, krāsu, u.c. korekcija.

1.6. Pasūtījums uzskatāms par izpildītu, kad fotogrāfs, ne vēlāk kā 90 dienas pēc kāzu dienas, nodod Pasūtītājam asptrādātas fotogrāfijas, kura ir saglabāta failu apmaiņas vietnē internetā.

 

2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

 

2.1. Pasūtītāja tiesības:

2.1.1. kāzu norises iemūžināšanai vienlaicīgi pieaicināt citu fotogrāfu un/vai video operatoru;

2.1.2. norādīt Fotogrāfam vēlamos fotografēšanas sižetus, vietas, priekšmetus un personas;

2.1.3. lūgt Fotogrāfam palielināt pakalpojuma sniegšanas laiku un apjomu, vienojoties par papildus samaksu atbilstoši Līguma 1.3.punktam;

2.2. Pasūtītāja pienākumi:

2.2.1. ne vēlāk kā 7 dienas pirms kāzām nosūtīt Fotogrāfam uz e-pastu kāzu norises plānu, tai skaitā norādot adresi un laiku, kur jāsāk fotografēt, ka arī visas kāzu svinību laikā ieplānotas pieturvietas un to adreses;

2.2.2. ja Fotogrāfs strādā pilnu dienu, nodrošināt Fotogrāfam ēdināšanu vienlaicīgi ar kāzu viesiem

2.2.3. izmantojot Fotogrāfa nodotās fotogrāfijas publicitātei, norādīt to autoru. 

 

3.Izpidlītāja tiesības un pienākumi

 

3.1. Izpildītāja tiesības:

3.1.1. nepieciešamības gadījumā pieaicināt asistentu;

3.1.2. Fotogrāfs patur tiesības izmantot atsevišķas Pasūtītāja kāzu fotogrāfijas foto konkursos, foto izstādēs un publicitātei, tai skaitā savā mājas lapā, sociālajos tīklos un kāzu portālos. Fotogrāfs publicē tikai nelielu daļu no tā, ko fotografē.

3.1.3. pārtraukt pakalpojuma sniegšanu, par to brīdinot Pasūtītāju:

- klaji aizskarošas izturēšanās gadījumā pret Fotogrāfu;

- Fotogrāfa dzīvības vai veselības apdraudējuma vai apzināta fototehnikas bojājuma, vai mēģinājuma bojāt tehniku gadījumā.

3.1.4 Izpildītājam ir tiesības samazināt sniedzamo pakalpojumu apjomu īpaši nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (lietus, putenis, vējš), nepiemērotu telpu gadījumā, kā arī ja faktiskais pasākums ir mazāks par 1.2. punktā norādīto.

3.2. Izpildītāja pienākumi:

3.2.1. Fotografēšanas laikā sniegt konsultācijas un ieteikumus kāzu dalībniekiem, lai nodrošinātu augstu pakalpojuma kvalitāti;

3.2.2 Izpildītājam ir pienākums nodrošināt pasūtījuma izpildei nepieciešamo rezerves tehniku sava darba veikšanai (otra kamera, gaismošanas elementi, nepieciešami objektīvi,atmiņas kartes, u.tml.).

3.2.3. gadījumā, ja Izpildītājs veselības stāvokļa vai nelaimes gadījuma dēļ, kas saistīts ar Fotogrāfu vai viņa tuviniekiem, nevar sniegt pakalpojumu, fotogrāfam jāsniedz palīdzība Pasūtītājam, lai tiktu nodrošināta cita līdzvērtīga fotogrāfa pakalpojumi, un jāatgriež Pasūtītājam saskaņā ar 4.2.punktu saņemtais rezervācijas maksājums.

4. Norēķinu kārtība

 

4.1. Atlīdzība par Fotogrāfa izpildīto darbu tiek noteikta saskaņā ar Līguma 1.3.punktu. Ja Fotogrāfs izmanto savu transportu, papildus jāmaksā EUR 25/100km.

4.2. Līguma parakstīšanas brīdī skaidrā naudā vai 10 kalendāro dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, veicot naudas pārskaitījumu uz bankas kontu: ____________________________ A/S Swedbank. Pasūtītājs kāzu datuma rezervēšanai iemaksā Fotogrāfam apmaksu 150 EUR apmērā. Fotogrāfs tiek uzskatīts par rezervētu pasūtījuma veikšanai tikai pēc apmaksas saņemšanas. Ja apmaksa netiek iemaksāta noteiktajā termiņā, Līgums zaudē spēku.

4.3. Atlikušo naudas summu, ieskaitot transporta izmaksas saskaņā ar 4.1. punktu, Pasūtītājs samaksā Fotogrāfam kāzu dienā.

4.4 Visas papildus izmaksas, kuras var tikt piemērotas Izpildītājam no citām iesaistītajām pusēm - caurlaides, atļaujas filmēt, ieejas maksas, kā arī maksas autostāvietas izmantošanu, jāsedz Pasūtītājam, pēc tam kad Izpildītājs uzrāda noteiktā pakalpojuma čeku vai maksājumu.

 

5. Līguma laušana

 

5.1. Gadījumā, ja Fotogrāfs veselības stāvokļa vai nelaimes gadījuma, nevar sniegt pakalpojumu, tas nekavējoties paziņo par to Pasūtītājam, sniedz palīdzību cita fotogrāfa atrašanā un atgriež saskaņā ar Līguma 4.2.punktu saņemto apmaksu.

5.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs atsakās no Fotogrāfa pakalpojumiem, tas nekavējoties paziņo par to Fotogrāfam; Fotogrāfs patur saskaņā ar Līguma 4.2. punktu Pasūtītāja iemaksāto apmaksu par kāzu datuma rezervēšanu.

 

6. Nepārvarama vara

 

6.1. Iestājoties nepārvaramās varas apstākļiem: dabas katastrofas, karadarbība, pandēmija, valsts varas izdotie likumi un lēmumi u.c., kas padara šajā Līgumā paredzēto saistību izpildi neiespējamu, Līgumslēdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par šī Līguma noteikumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi.

 

7. Pārējie noteikumi

 

7.1. Līgums ir sastādīts uz 3 (trijām) lappusēm, 2 (divos) eksemplāros, katram Līgumslēdzējam pa vienam eksemplāram.

7.2. Ar Līguma priekšmetu saistītos jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Līgumslēdzēji risina vienojoties, nepieciešamības gadījumā noformējot rakstveidā papildinājumus noslēgtajam Līgumam.
7.3. Pasūtītājs ir iepazinies ar Izpildītāja portfolio un neceļ pretenzijas pret Izpildītāju par sagaidāmo foto saturu un apstrādes veidu un stilu pēc to nodošanas Pasūtītājam. Pasūtītājs apzinās, ka fotografēšanas pakalpojums šī Līguma ietvaros tiks sniegts atbilstoši Izpildītāja darba stilam un profesionālajam skatījumam, līdz ar to Izpildītājam ir tiesības izvēlēties fotoreportāžas sižetus.

7.4. Parakstot šo līgumu, Pasūtītājs apliecina, ka viņa partneris (laulātais) ir iepazīstināts ar līguma saturu un piekrīt līguma nosacījumiem.

8. Pušu rekvizīti un paraksti:

Izpildītājs:                                                                             Pasūtītājs:

Sandis Lazda                                                                        Vārds, uzvārds:

e-pasts: sandislazda@gmail.com                                         e-pasts:

Tālrunis: +371 25414197                                                      Tālrunis:

 

___________________________                                              ___________________________

              Sandis Lazda                                                                             

Izmaiņas līgumā veiktas 01.06.22