Video operatora pakalpojuma līgums

Vieta __________________

Datums__________________                                                                                                                                           Nr. 00/00/2021

 

Sandis Lazda, personas kods _______________, (turpmāk tekstā – Video operators no vienas puses) un _______________________________________, personas kods__________________ , (turpmāk tekstā - Pasūtītājs) no otras puses, noslēdz šo pakalpojumu līgumu par sekojošo:

 

1.          Līguma priekšmets un apjoms

 

1.1. Video operators apņemas veikt, bet Pasūtītājs apmaksāt Pasūtītāja kāzu filmēšanu un safilmēto materiāla montāžu.

1.2. Kāzu filmēšana sākas (datums)______________(plkst.)_________ un beidzas (datums)______________ (plkst.) ________, ieskaitot pārbraucienu laiku un tamlīdzīgas situācijas, kad filmēšana nav iespējama vai nav nepieciešama;

 

Kāzu norises vieta: _____________________________________________________________________________________.

1.3. Atlīdzība par Video operatora darbu tiek noteikta _______ EUR. Pasūtītājam vienojoties ar Video operatoru, filmēšana var tikt uzsākta pirms vai turpināta pēc Līguma 1.2.punktā norādītā laika, maksa par Video operatora papildu darbu tiek noteikta 60 EUR stundā.

1.4. Kāzas norises diena tiek filmēta reportāžas stilā.

1.5. Video operators veic safilmēto materiālu atlasi un apstrādi, kurā, atkarībā no nepieciešamības, ietilpst kadrējuma, ekspozīcijas, spilgtuma, krāsu, u.c. korekcija.

1.6. Pasūtījums uzskatāms par izpildītu, kad video operators, ne vēlāk kā 90 darba dienas pēc kāzu filmēšanas, nodod Pasūtītājam samontēto kāzu īsfilmu vai kāzu filmu.

 

2.          Pasūtītāja tiesības un pienākumi

 

2.1. Pasūtītāja tiesības:

2.1.1. kāzu norises iemūžināšanai vienlaicīgi pieaicināt citu fotogrāfu un/vai video operatoru;

2.1.2. norādīt Video operatoram vēlamos filmēšanas sižetus, vietas, priekšmetus un personas;

2.1.3. lūgt Video operatoram palielināt pakalpojuma sniegšanas laiku un apjomu, vienojoties par papildus samaksu atbilstoši Līguma 1.3.punktam;

2.2. Pasūtītāja pienākumi:

2.2.1. ne vēlāk kā 7 dienas pirms kāzām nosūtīt Video operatoram uz e-pastu kāzu norises plānu, tai skaitā norādot adresi un laiku, kur jāsāk filmēt, ka arī visas kāzu svinību laikā ieplānotas pieturvietas un to adreses;

2.2.2. ja Video operators strādā pilnu dienu, nodrošināt Video operatoram ēdināšanu vienlaicīgi ar kāzu viesiem

2.2.3. izmantojot Video operatora materiālu publicitātei, norādīt to autoru.

 

3.        Video operatora tiesības un pienākumi

 

3.1. Video operatora tiesības:

3.1.1. nepieciešamības gadījumā pieaicināt asistentu;

3.1.2. izmantot Pasūtītāja safilmēto filmu pašreklāmai un konkursos;

3.1.3. pārtraukt pakalpojuma sniegšanu, par to brīdinot Pasūtītāju:

- klaji aizskarošas izturēšanās gadījumā pret Video operatoru;

- Video operatora dzīvības vai veselības apdraudējuma vai apzināta filmēšanas tehnikas bojājuma, vai mēģinājuma bojāt tehniku gadījumā.

3.2. Video operatora pienākumi:

3.2.1. filmēšanas laikā sniegt konsultācijas un ieteikumus kāzu dalībniekiem, lai nodrošinātu augstu pakalpojuma kvalitāti;

4. Norēķinu kārtība

 

4.1. Atlīdzība par Video operatora izpildīto darbu tiek noteikta saskaņā ar Līguma 1.3.punktu. Ja Video operators izmanto savu transportu, papildus jāmaksā EUR 20/100km.

4.2. Līguma parakstīšanas brīdī skaidrā naudā vai 10 kalendāro dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, veicot naudas pārskaitījumu uz bankas kontu: __________________ A/S Swedbank. Pasūtītājs kāzu datuma rezervēšanai iemaksā Video operatoram apmaksu 100 EUR apmērā. Video operators tiek uzskatīts par rezervētu pasūtījuma veikšanai tikai pēc apmaksas saņemšanas. Ja apmaksa par kāzu datumu rezervēšanu netiek iemaksāts noteiktajā termiņā, Līgums zaudē spēku.

4.3. Atlikušo naudas summu, ieskaitot transporta izmaksas saskaņā ar 4.1. punktu, Pasūtītājs samaksā Video operatoram kāzu dienas beigās.

 

5. Līguma laušana

 

5.1. Gadījumā, ja Video operators veselības stāvokļa vai nelaimes gadījuma, nevar sniegt pakalpojumu, tas nekavējoties paziņo par to Pasūtītājam, sniedz palīdzību cita video operatora atrašanā un atgriež saskaņā ar Līguma 4.2.punktu saņemto apmaksu par kāzu datuma rezervēšanu.

5.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs atsakās no Video operatora pakalpojumiem, tas nekavējoties paziņo par to Video operatoram; Video operators patur saskaņā ar Līguma 4.2. punktu Pasūtītāja iemaksāto apmaksu par kāzu datuma rezervēšanu.

 

6. Nepārvarama vara

 

6.1. Iestājoties nepārvaramās varas apstākļiem: dabas katastrofas, karadarbība, pandēmija, valsts varas izdotie likumi un lēmumi u.c., kas padara šajā Līgumā paredzēto saistību izpildi neiespējamu, Līgumslēdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par šī Līguma noteikumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi.

 

7. Pārējie noteikumi

 

7.1. Līgums ir sastādīts uz 2 (divām) lappusēm, 2 (divos) eksemplāros, katram Līgumslēdzējam pa vienam eksemplāram.

7.2. Ar Līguma priekšmetu saistītos jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Līgumslēdzēji risina vienojoties, nepieciešamības gadījumā noformējot rakstveidā papildinājumus noslēgtajam Līgumam.

8. Pušu rekvizīti un paraksti:

Video operators:                                                                        Pasūtītājs:    

e-pasts: sandislazda@gmail.com                                              e-pasts:

Tālrunis: +371 25414197                                                           Tālrunis:

 

___________________________                                              ___________________________

              Sandis Lazda